Ekaristi SABTU BIASA XXVI, 6 Oktober 2018

Antifon Pembukaan – Lukas 10:21

 Aku bersyukur kepada-Mu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi,
karena semuanya itu Kausembunyikan bagi orang bijak
dan pandai, tetapi Kaunyatakan kepada orang kecil.

Pengantar

Orang bijak dan pandai tidak memahami maksud dan rencana Tuhan, Ayub bergulat dengan dirinya. Ia mengira memiliki sendiri pandangan mengenai segala persoalan. Pada akhir pergulatannya ia mengakui bahwa ia salah. Tetapi kesederhanaan dan keterbukaan para murid dipuji Kristus.

Doa Pembukaan

Marilah bedoa:
Allah Bapa kami, sumber kedamaian,
penuhilah kami dengan Roh Kudus,
agar dapat mengenal nama-Mu,
agar dapat mengakui Dia,
yang berbicara tentang Dikau,
yaitu Yesus saksi-Mu,
yang merupakan sabda kedamaian
bagi setiap orang di dunia.
Sebab Dialah Putra-Mu, ….

Bacaan I – Ayub 42:1-3.5-6.12-16
Tuhan memberi jawaban kepada Ayub dengan ganti bertanya, “Belumkah segala sesuatu di alam raya ini teratur baik? Aku, Tuhan andalanmu lebih agung dari perkiraanmu. Engkau tidak boleh minta pertanggungjawaban kepada-Ku!” Ayub menjawab, bahwa kini ia dapat menyadari keluhuran Tuhan.

Sekarang mataku sendiri memandang Engkau.
Maka aku mencabut perkataanku.

Pembacaan dari Kitab Ayub:
Ayub berkata kepada Tuhan, “Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Sabda-Mu: Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah berceritera tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu.”

Maka Tuhan memberkati Ayub dalam kelanjutan hidupnya lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Ayub mendapat empat belas ribu ekor kambing domba, dan enam ribu unta, seribu pasang lembu, dan seribu ekor keledai betina. Ia juga mendapat tujuh orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima yang kedua Kezia dan yang ketiga Kerenhapukh. Di seluruh negeri tidak terdapat wanita yang secantik anak-anak Ayub. Ayub mewariskan kepada mereka bagian milik pusaka seperti kepada anak-anaknya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup seratus empat puluh tahun lamanya Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka Ayub meninggal dunia pada usia yang tua dan lanjut.

Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.

Tanggapan – Mazmur 119:66.71.75.91.125.130

Ref: Sinarilah hamba-Mu, ya Tuhan, dengan wajah-Mu.

Mazmur:
 Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik,
sebab aku percaya pada perintah-perintah-Mu.

 Memang baik bahwa aku tertindas,
supaya aku belajar memahami ketetapan-ketetapan-Mu.

 Aku tahu, ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil;
dan memang tepat bahwa Engkau telah menyiksa aku.

 Menurut hukum-hukum-Mu sekarang semuanya itu ada,
sebab segala sesuatu melayani Engkau.

 Hamba-Mulah aku ini, buatlah aku mengerti,
supaya aku paham akan peringatan-peringatan-Mu.

 Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang,
memberi pengertian kepada orang-orang bodoh.

BAIT PENGANTAR INJIL Lh. Mat 11:25

S: Alleluya. U: Alleluya.
S: Terpujilah Engkau, Bapa, Tuhan langit dan bumi,
sebab misteri kerajaan Kaunyatakan kepada orang kecil.
U: Alleluya.

Bacaan Injil – Lukas 10:17-24
Tujuh puluh dua orang murid pulang dan menceritakan hasil karyanya dengan bangga. Yesus lalu memperingatkan, bahwa Injil itu bukan untuk memamerkan kekuatan atau kekuasaan, melainkan harus diberikan kepada kaum sederhana, bukan kepada kaum bijak dan pandai.

Bersukacitalah karena nama-Mu terdaftar di surga.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas:
Pada waktu itu ketujuhpuluh dua murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, “Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu.” Lalu kata Yesus kepada mereka, “Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga.”

Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, “Aku bersyukur kepada-Mu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kausembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kaunyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Segala sesuatu telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tiada seorang pun yang tahu siapakah Anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak berkenan menyatakannya.”

Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, “Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena Aku berkata kepadamu: Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya.”

Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus

Doa Persiapan

Allah Bapa maha pengasih,
berkenanlah menyatakan nama-Mu
dalam roti anggur ini
dan nyatakanlah cinta kasih-Mu
yang selalu menghidupi kami.
Demi Kristus, ….

Antifon Komuni – Lukas 10:22

 Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku,
dan tiada seorang pun yang tahu siapakah Putra selain Bapa,
dan siapa Bapa selain Putra dan orang yang dianugerahi Putra
mengenal Bapa.

Doa Sesudah Komuni

Marilah berdoa:
Allah Bapa kami, sumber kebebasan sejati,
kami bersyukur karena hati kami Kaulimpahi Roh-Mu.
Semoga bumi langit memuji nama-Mu
dan semua orang Kautuntun masuk ke dalam sukacita
serta kebebasan sejati yang tidak berkesudahan.
Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.

Tinggalkan Balasan