Ekaristi Minggu, 6 Januari 2019: HARI RAYA PENAMPAKAN TUHAN

Menghayati hidup dalam Ekaristi

Manusia dewasa ini merasa perlu untuk saling bertemu, saling tukar pikiran dan pengalaman, dan saling memperkaya dengan sumbangannya masing-masing. Alat-alat komunikasi bermacam-macam membantunya dalam hal ini. Tiada bangsa yang dapat menyombongkan tahu segala-galanya memiliki monopoli kebudayaan tertentu. Sebab kebenaran bukanlah harta yang tak boleh disentuh. Malahan hendaknya dengan rendah hati membiarkan dirinya diresapi oleh kebenaran, sehingga lalu dapat memberi kesaksian.

Antifon Pembukaan –Mal. 3:1; 1Taw. 19:12

Lihatlah! Tuhan, Sang Penguasa telah datang; dalam tangan-Nya kerajaan, kekuasaan, dan pemerintahan.

Pengantar

Teladan para sarjana dari Timur membuka jalan bagi kita. Mereka telah datang mencari bayi Yesus dengan hati yang gembira. Perjalanannya dilalui bukan tanpa kesalahan, namun mereka tetap yakin akan kemuliaan Tuhan yang akan disembahnya itu. Melalui tanda-tanda yang dapat mereka tangkap, sampailah mereka di hadapan Sang Timur. Hati mereka merasa bahagia. Dipersembahkannya emas, kemenyan, dan mur sebagai lambang serah diri dan sembah yang tulus kepada Yesus Sang Almasih. Semoga seluruh umat semakin mengalami kemuliaan Tuhan seperti para sarjana dari Timur ini.

Pernyataan Tobat

Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai, yang memanggil para sarjana dari Timur dengan cahaya bintang-Mu.
Tuhan, kasihanilah kami.

Engkaulah Raja Damai, yang memanggil kami dari kegelapan dengan cahaya-Mu.
Kristus, kasihanilah kami.

Engkaulah Raja damai, yang menghendaki semua bangsa bergabung dalam perarakan menuju cahaya abadi.
Tuhan, kasihanilah kami.

Doa Pembukaan

Marilah berdoa,
Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon, semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman kelak kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
Amin.

Bacaan Pertama –Yes. 60:1-6
Bangsa Israel yang telah kembali dari pembuangan diingatkan oleh nabi agar percaya diri untuk membangun masa depan mereka. Dasar kepercayaan diri itu tiada lain adalah terang dan kemuliaan Tuhan yang telah datang bagi mereka. Tidak kalah penting kepercayaan diri itu, Bangsa Israel dipanggil untuk memberikan kesaksian yang lebih luas, kesaksian yang menyentuh seluruh bangsa sehingga semua bangsa berhimpun ke kota Yerusalem bukan untuk memasyurkan Yerusalem, namun untuk menyembah Tuhan dan memasyhurkan Tuhan.

“Kemuliaan Tuhan terbit atasmu”

Pembacaan dari Kitab Yesaya:
Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem: Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu.
Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu.
Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu.
Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu; anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong.
Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu.
Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Syeba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur TUHAN.

Demikianlah Sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan –Mazmur 72:1-2.7-8.10-11.12-13.17; Ul: lih. 11

Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.

. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putera Raja! Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum.

. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah, sampai tak ada lagi bulan! Kiranya ia memerintah dari laut sampai laut, dari Sungai Efrat sampai ke ujung bumi!

. Kiranya raja-raja dari Tarsus dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan; kiranya raja-raja dari Syeba dan Seba menyampaikan upeti kiranya semua raja suduh menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya.

. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, ia akan membebaskan orang tertindas, dan orang-orang yang tidak punya penolong; ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin, ia akan menyelamatkan nyawa orang papa.

Bacaan Kedua –Ef 3:2-2a.5-6
Lewat karya hidupnya, Paulus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menampakkan kemuliaan kepada umat-Nya, tidak hanya Bangsa Yahudi namun kepada bangsa mana pun. Tuhan telah mengangkat derajat manusia ke dalam hubungan pribadi yang erat dengan Allah. Syukur Paulus juga berlandaskan pada keterbukaan umat untuk mengimani Kristus. Keterbukaan ini terlihat dalam kesediaan mereka untuk hidp sesuai dengan teladan-Nya. Paulus juga meminta kepada seluruh jemaat agar umat memperjuangkan imannya kepada Kristus karena dalam Kristus, manusia menemukan kepenuhan hidup.

“Rahasia Kristus kini telah diwahyukan dan para bangsa menjadi pewaris perjanjian”

Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus:
Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi-Nya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena Berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus.

Demikianlah Sabda Tuhan
Syukur kepada Allah

BAIT PENGANTAR INJIL Yoh 17:17b.a

S: Alleluya. U: Alleluya.
S: Kami telah melihat bintang Tuhan terbit dari ufuk timur, dan kami datang menyembah.
U: Alleluya.

Bacaan Injil –Matius 2:1-12
Allah menjanjikan keselamatan bagi semua bangsa. Dalam Yesus, janji keselamatan itu mendapatkan pemenuhannya. Yesus menjadi keselamatan bagi semua bangsa, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Semestinya setiap orang memberi penghormatan dan mewujudkan ajaran-Nya. Dan, penghormatan serta kesediaan mewujudkan ajaran-Nya memberikan kebahagiaan besar karena mereka akan semakin erat bersatu dengan Tuhan sumber keselamatan.

“Kami datang dari Timur untuk menyembah Sang Raja”

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya: “Di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami datang untuk menyembah Dia.”
Ketika raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan.
Mereka berkata kepadanya: “Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi:

Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari padamulah akan bangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umat-Ku Israel.”
Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bilamana bintang itu nampak.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya: “Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai Anak itu dan segera sesudah kamu menemukan Dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah Dia.”

Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di Timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat, di mana Anak itu berada.
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak itu bersama Maria, ibu-Nya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada-Nya, yaitu emas, kemenyan dan mur.
Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.

Inilah Injil Tuhan kita!
Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Doa umat

Allah Bapa Yang Mahakuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus Terang Sejati, yakni Yesus Kristus, Putra-Nya. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya yang menyelamatkan.

Bagi para misionaris di seluruh dunia.
Allah Bapa Mahakudus, curahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris agar mereka sungguh mampu mewartakan Kabar Sukacita keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tak pernah habis, serta kasih yang menyala-nyala hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah sesuai kehendak-Mu.
Marilah kita mohon,..

Bagi para pejabat pemerintahan.
Allah Bapa Mahabijaksana, terangilah hati dan budi para pejabat pemerintahan sehingga mereka semakin menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki adalah tugas perutusan untuk mengabdi masyarakat.
Marilah kita mohon, …

Bagi mereka yang dengan diam-diam meninggalkan Gereja.
Allah Bapa Maharahim, tuntunlah mereka kembali ke arah bintang keselamatan yang sejati, Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang bersinar pada jiwa-jiwa sederhana, yakni para saksi Injil-Mu. Semoga kami pun semakin tergerak untuk hidup yang lebih sesuai dengan Injil sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka.
Marilah kita mohon, …

Bagi kita di sekitar altar ini.
Allah Bapa Mahasetia, semoga di tengah zaman yang kian cepat berubah dan penuh tantangan ini kami tergerak untuk berani terlibat berbagi bakat, memperjuangkan kebenaran Injil sebagaimana para sarjana, mencari cahaya yang dibawa Penyelamat kami.
Marilah kita mohon,…

Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Namun, kami mohon janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap dalam diri Kristus Yesus, Tuhan dan Pengantara kami.
Amin.

Doa Persembahan

Ya Allah, pandanglah dengan rela kami, umat-Mu,
yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa, dan mur, melainkan Dia, yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikurbankan, dan disambut: Dialah Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
Amin

Antifon Komuni — Bdk. Mat. 2:22

Kami telah melihat bintang-Nya di timur dan kami datang dengan persembahan untuk menyembah Tuhan.

Doa sesudah Komuni

Marilah berdoa
Ya Allah, dengan terang surgawi berjalanlah di depan kami selalu dan di mana pun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
Amin.

Tinggalkan Balasan