Ekaristi SELASA, 1 Januari 2019: Hari Raya Santa Maria Bunda Allah

Menghayati hidup dalam Ekaristi

Orang memberi nama dengan maksud agar nama itu memberikan arti sepenuhnya. Seorang anak pun berlaku demikian, bila ia mulai bertanya-tanya dan menghafalkan nama bermacam-macam barang yang dilihatnya. Ibu, yang bertugas menggembirakan itu, mempersiapkan anaknya untuk tugas-tugas yang lebih besar.

Kata Pengantar

“SELAMAT TAHUN BARU”. Hari ini adalah tahun baru untuk kalendarium Masehi. Namun, bukan ini inti perayaan kita pada hari ini. Liturgi kita mengajak untuk mensyukuri perayan Bunda Maria yang mendapat gelar sebagai Bunda Allah. Maria dipilih menjadi Bunda Penebus. Jawabannya pada Malaikat, “Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu” membuat Maria sempurna menyediakan diri dipakai oleh Allah dalam karya keselamatan untuk semua bangsa. Perayaan Ekaristi pada tahun baru ini dapat pula merupakan jawaban kesanggupan kita menempuh perjalanan waktu dengan penuh tanggung jawab sebagaimana Bunda Maria.

Seruan Tobat

Tuhan Yesus Kristus,
Engkaulah Putera Allah yang menjadi manusia sebagai Putera Bunda Maria yang suci tak bernoda.
Tuhan, kasihanilah kami.

Engkaulah Putera Allah, yang dilahirkan oleh Bunda Maria di gua Betlehem yang amat sederhana.
Kristus, kasihanilah kami.

Engkaulah Putera Allah, yang berkenan menjadi manusia untuk menebus manusia dan memanggilnya menjadi putera-puteri Allah Bapa serta putera dan puteri Bunda Maria.
Tuhan, kasihanilah kami

Doa Pembukaan

Marilah berdoa:
Allah Bapa kami yang maha pengasih, agar cinta kasih-Mu dapat kami nikmati, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi Bunda Putera-Mu, menjadi permaisuri Roh Kudus dan sebagai lambang Gereja. Teguhkanlah kami dalam iman seperti yang dimilikinya ketika ia untuk pertama kali menerima cinta kasih-Mu dan mewartakan Sabda-Mu, yaitu Yesus Kristus, …

Bacaan Pertama –Bilangan 6:6:22-27
Umat terpilih mengenal Allah lewat segala karya-Nya. Dengan karya itu Tuhan memperlihatkan siapakah Dia itu sebenarnya, yaitu Allah yang menghidupkan (Kel 3:14). Dengan menyerukan nama dan kekuasaan-Nya doa liturgi dalam bacaan ini memohon dengan perantaraan imam-imamnya agar berkenan di hati Tuhan.

“Mereka harus meletakkan nama-Ku atas orang Israel; maka Aku akan memberkati mereka”

Pembacaan dari Kitab Bilangan:
Sekali peristiwa, TUHAN berfirman kepada Musa:
“Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya: Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka: TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Demikianlah harus mereka meletakkan nama-Ku atas orang Israel, maka Aku akan memberkati mereka.

Demikianlah Sabda Tuhan
Syukur kepada Allah

Mazmur Tanggapan –Mazmur 67:2-3.5-6.8; Ul:2a

Berbelaskasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim.

1. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita, kirang Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.

2. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku di atas bumi.

3. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Allah memberkati kita; kiranya segala ujung bumi takwa kepada-Nya.

Bacaan Kedua – Galatia 4:4-7
Siapakah Tuhan itu, dapat kita lihat pada wajah Kristus dan maksud baik-Nya. Dahulu kita adalah budak dosa, tetapi kita dijadikan-Nya putera-puteri Bapa. Peranan Maria dalam hal ini tak dapat digantikan oleh orang lain. Sebab dialah “Bunda Allah”. Berkat Roh Kudus ia telah mengandung Putera-Nya.

Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan.

Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia.
Saudara-saudara, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat.
Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak.
Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang berseru: “ya Abba, ya Bapa!”
Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak; jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris, oleh Allah.

Demikianlah Sabda Tuhan
Syukur kepada Allah

BAIT PENGANTAR INJIL Ibr. 1:1-2

S: Alleluya. U: Alleluya.
S: Dahulu Allah bersabda kepada leluhur kita dengan pengantaraan para nabi; kini Ia bersabda kepada kita dengan pengantaraan Putra-Nya.
U: Alleluya.

Bacaan Injil –Lukas 2:16-21
Berhadapan dengan kelahiran Yesus, ada berbagai macam tanggapan. Seperti orang-orang Betlehem, ada orang yang hanya berhenti pada rasa kagum tanpa melakukan tindakan konkret. Pola yang sungguh mengagumkan adalah tanggapan para gembala: setelah mendengar warta, segera mencari Anak itu. Setelah menemukan pun, mereka mengabarkan kepada siapa saja dan memuji Allah. Maria, kendati bagi dirinya banyak hal belum jelas, tidak menunda-nunda keikutsertaannya dalam karya keselamatan Allah. Ia menyunatkan-Nya dan memberi nama Yesus. Maria menjadi model siapa saja yang mau menanggapi kelahiran Penyelamat.

Mereka mendapati Maria, Yusuf, dan si Bayi. Pada hari kedelapan Ia diberi nama Yesus.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas
Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan.
Dan ketika mereka melihat-Nya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang Anak itu.
Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya.

Berbahagialah orang mendengarkan Sabda Tuhan, dan tekun melaksanakannya.
Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami.

Doa Umat

Allah Bapa berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putra-Nya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada-Nya agar selalu diap sedia menyambut kedatangan-Nya seperti Bunda Maria.

Bagi Gereja.
Ya Bapa, semoga Gereja-Mu menjadi ibu yang penuh kasih serta pelabuhan yang aman sentosa bagi siapa pun yang sedang menghadapi kesulitan dan tersesat.
Ajarlah kami untuk selalu siap sedia dan penuh kasih dalam mewartakan karya keselamatan-Mu sebagaimana Bunda Maria yang setia dan penuh kasih dalam mendampingi Sang Juru Selamat, Tuhan kami, Yesus Kristus.
Marilah kita mohon, …

Bagi nusa dan bangsa.
Ya Bapa, berkatilah nusa dan bangsa kami satu tahun mendatang agar dapat berhasil mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umum.
Tuntunlah pula kami umat-Mu untuk semakin berani hidup atas dasar Sabda kebenaran-Mu.
Marilah kita mohon, …

Bagi anak-anak dan orang tua.
Ya Bapa, dampingilah anak-anak kami untuk selalu bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu sehingga karya kasih-Mu semakin diwartakan dan nama-Mu semakin dimuliakan.
Bimbinglah pula para orang tua dalam mendampingi putra-putrinya agar semakin setia dan penuh kasih seperti Bunda Maria dan Bapa Yusuf.
Marilah kita mohon, …

Bagi kita semua.
Ya Bapa, dampingilah kami agar dalam tahun ini kami berhasil maju dalam menaruh belas kasih kepada sesama. Semoga kami semakin rendah hati dan tidak menuntut yang lebih berat kepada orang lain melebihi tuntutan kepada diri sendiri.
Marilah kita mohon, …

Allah Bapa kami, semoga doa dan pertolongan Bunda Maria yang Kauperkenankan mengandung Allah Manusia, selalu Kauindahkan bagi kepentingan dan kebaikan kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami.
Amin.

Doa Persembahan

Allah Bapa kami yang mahamurah, bila kami mempersembahkan sesuatu, Engkau melimpahi kami dengan anugerah berlipat ganda. Terimalah persembahan kami roti dan anggur ini dan berilah kami Yesus Kristus yang mahaluhur, dan yang telah Kauberi kepercayaan atas segala kuasa. Sebab Dialah …

Antifon Komuni –Ibrani 13:8

Yesus Kristus tetap sama: dahulu, sekarang, dan selama-lamanya.

Doa Penutup

Marilah berdoa
Allah Bapa kami yang mahabaik, pada hari raya tahun baru ini kami Kauperkenankan mengenangkan kelahiran Putera-Mu dan ikut serta di dalam perjamuan-Mu. Berilah kami kesehatan, pekerjaan, sukses, persahabatan dan kedamaian. Perkenankanlah kami mendiami dunia secara lebih baik dan semoga Engkau merestui segala pekerjaan kami.
Demi Kristus,…

Menghayati Ekaristi dalam hidup
“Dengan perantaraan Kristus” kita peroleh rahmat daripada Bapa, yang kemuliaan-Nya memancarkan pada wajah Kristus (2 Kor 4:6). Nama Yesus selanjutnya adalah nama yang dijunjung tinggi oleh umat kristen. Seturut teladan Bunda Maria, yang membuka diri terhadap rahmat, ketika diangkat menjadi Bunda Penebus, hendaknya kita persilahkan Kristus berkembang di dalam diri kita dengan menerima-Nya secara penuh iman. Proses ini akan memakan waktu lama dan menuntut banyak kesabaran. Tetapi Bunda Maria, yang membuka diri terhadap rahmat, ketika diangkat menjadi Bunda Penebus, hendaknya kita persilahkan Kristus berkembang di dalam diri kita dengan menerima-Nya secara penuh iman. Proses ini akan memakan waktu lama dan menuntut banyak kesabaran. Tetapi Bunda Maria akan membantu kita dengan perantaraannya, sehingga kita akhirnya dapat memandang wajah Putera Bapa yang terkasih.

RENUNGAN: MENELADAN SIKAP MARIA

Tinggalkan Balasan